unsal-marka-ve-patent
: Капитальный ремонт крыши. Быстрый ремонт крыши дома своими руками. Стоимость ремонта крыши. Ремонт потолка своими руками. Качественный ремонт потолков в квартире. Ремонт подвесных потолков. Схема подключения котла отопления. Быстрое подключение котла к системе отопления. Подключение батарей отопления схема.
Продажа самодельных вездеходов. Лучшие самодельные мини вездеходы. Устройство самодельных вездеходов. Ванная комната дизайн фото. Красивый дизайн интерьера ванной комнаты. Дизайн ванной комнаты в квартире. Как начать бизнес с нуля. Лучшие идеи малого бизнеса с нуля. Новый бизнес с нуля. Самодельные квадроциклы чертежи. Как сделать самодельный квадроцикл сегодня. Самодельный квадроцикл своими руками. Стяжка пола своими руками. Быстрая и сухая стяжка пола своими руками. Как сделать стяжку своими руками.

2013 Yılı İtibari İle Yargı Harçları

 

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 69)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

“…

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri, nazara alınmaz.

… Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve (419) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar ( (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

 

 

(1) SAYILI TARİFE

 

 

Yargı Harçları :

 

 

 A) Mahkeme harçları:

 

 

(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında, Anayasa Mahkemesine bireysel başvurularda ve icra tetkik mercilerinde

I- Başvurma harcı:

 

 

Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde    

11,30

 

2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    

24,30

 

3.(5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005) Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması halinde bu harç alınmaz.)

37,25

 

4. (6216 sayılı Kanunun 75/8'inci maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde

198,35

 

II- Celse Harcı:

 

 

(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen celselerden.)

 

 

1.Sulh mahkemeleri:

 

 

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (13,95 TL)'den aşağı olmamak üzere  

(Binde 2,27)

 

b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   

13,95

 

2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (24,30 TL)'den az olmamak üzere    

(Binde 2,27)

 

III- Karar ve ilam harcı:

 

 

1.Nispi harç:

 

 

a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                                                                                                                                           

(Binde 68,31)

 

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte  veya ayrı ayrı olmak üzere bu bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)    

(Binde 11,38)

 

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim edilen gayrimenkul değeri üzerinden)     

(Binde 4,55)

 

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden)

(Binde 11,38)

 

e) (5235 sayılı Kanunun 52 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/4/2005)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay'ın tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

f)(5582 sayılı Kanunun 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)  Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden  

(Binde 68,31)

 

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu alt bentte yazılı nispeti binde 10'a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete kadar çıkarmaya yetkilidir.

 Nispi harçlar  (24,30 TL)'den aşağı olamaz.

 

 

2. Maktu harç:

 

 

a) 1'inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik mercilerinin 1'inci fıkra dışında kalan kararlarında

24,30

 

b)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) (a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin reddine dair Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında

50,45

 

c)(5035 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri kararlarında

40,00

 

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında   

40,00

 

IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile değişen şekli. Yürürlük:14/04/2011)

 

a)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz başvurularında                        

 

119,00

 

b)(Anayasa Mahkemesi'nin 20/10/2011 tarihli ve E.: 2011/54, K.: 2011/142 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. )

 

 

c)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında

119,00

 

d)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda

66,10

 

e)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında

66,10

 

f)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında

26,45

 

g)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011) İdari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda

26,45

 

h)(6217 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak başvurularda

26,45

 

(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010)

 

 

V- Keşif Harcı

170,80

 

(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını yerine getirmek için)

 

 

B) İcra ve iflas harçları:

 

 

I. İcra harçları:

 

 

1.İcraya başvurma harcı     

24,30

 

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 

24,30

 

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

 

 

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan 

(Yüzde 4,55)

 

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan

(Yüzde 9,10)

 

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  

(Yüzde 11,38)

 

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan     

(Yüzde 4,55)

 

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan

(Yüzde 2,27)

 

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:

 

 

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    

(Yüzde 2,27)

 

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde

(Yüzde 4,55)

 

g)Menkul tesliminde;

 

 

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde

(Yüzde 2,27)

 

bb)İcra marifetiyle teslim halinde

(Yüzde 4,55)

 

h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

4.İdare harçları:  

 

 

 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)

16,90

 

II. İflas harçları:

 

 

1.Maktu harç:

 

 

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı  

40,00

 

2.Konunun değeri üzerinden harç:

 

 

a)İflasta paylaşılan para üzerinden

(Yüzde 4,55)

 

b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden 

(Binde 11,38)

 

(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010)

 

 

III. Haciz, teslim ve satış harcı

56,85

 

(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

C) Ticaret sicili harçları:

 

 

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

 

 

1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

 

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

180,05

 

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

516,25

 

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

1.163,20

 

2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

 

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

89,35

 

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

127,95

 

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

283,10

 

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

 

 

(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

 

 

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

 

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

89,35

 

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

127,95

 

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

283,10

 

4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

 

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

34,90

 

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

50,45

 

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

89,35

 

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye'deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

 

 

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

8,95

 

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  

29,80

 

D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):

 

 

I. Suret harçları:

 

 

a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 

1,55

 

b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının suretlerinden

1,55

 

(Tasdikli fotokopiler dahil)   

 

 

c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 

3,75

 

d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden

3,75

 

(Tasdikli fotokopiler dahil)

 

 

Re'sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.

 

II. Muhafaza harçları:

 

 

Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, muhafaza olunan değer üzerinden:

 

a)Bir yıla kadar  

(Binde 11,38)

 

b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için 

(Binde 5,69)

 

III. Defter tutma harçları:

 

 

a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (13,95 TL)'den az olmamak üzere deftere kaydolunan değer üzerinden 

(Binde 4,55)

 

b)Miras işlerinde defter tutulmasında:

 

 

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden        

(Binde 4,55)

 

bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit ise  

37,25

 

c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden  

37,25

 

IV. Miras işlerine ait harçlar:

 

 

Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların konusunu teşkil eden değerler üzerinden

(Binde 4,55)

 

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)

 

 

V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:

 

 

Medeni Kanunun 479'uncu maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen resmi vasiyet senetleri:

 

 

a)Belli bir meblağı ihtiva edenler   

(Binde 1,13)

 

b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler     

50,45